ZAŠTITA BILJA OD BOLESTI, ŠTETOČINA I KOROVA

 

Šta su to pesticidi?

Namena pesticida

 Formulacije pesticida

Upozorenje kod primene pesticida

Primena pesticida i zaštita životne sredine

Kako trujemo sebe i ostali živi svet

Ključ za bezbednu i efikasnu upotrebu pesticida

Priprema potrebne koncentracije sredstava  

Pojmovi koji se koriste u zaštiti bilja

Efikasnost zaštite biljaka ne zavisi samo od odabranog sredstva (preparata) već i od mnogih drugih činilaca. Šta to znači? Možemo odabrati najefikasnije sredstvo, ali ako ga nismo primenili onda kada je za to momenat, zaštita će izostati. Tada imamo višestruku štetu; nećemo ostvariti planirani prinos, nećemo ostvariti planirani kvalitet, zagadićemo životnu sredinu i sl.

Podsetimo se na termine u zaštiti bilja sa kojima se svakodnevno susrećete u zaštiti va{ih gajenih biljaka i koji upozoravaju na oprez prilikom upotrebe pesticida:

Pesticidi (sredstva za zaštitu bilja) - hemijska jedinjenja organskog, neorganskog ili prirodnog porekla namenjeni: 1) sprečavanju, suzbijanju i uništavanju organizama (insekti i pauci, stonoge, nematode, puževi, ptice, glodari, mikroorganizmi, bakterije, gljive, virusi i drugi štetni organizmi) štetnih za bilje, biljne proizvode i plodove, drvo i proizvode od drveta; 2) suzbijanju i uništavanju nepoželjnih vrsta biljaka (korov, alge, mahovine i lišajevi); 3) odbijanju štetnih organizama (repelenti); 4) izazivanju i remećenju normalnog ponašanja insekata; 5) delovanju na životne procese biljaka na način različit od načina delovanja sredstava za prihranjivanje (regulatori razvoja i rasta biljaka); 6) izazivanju prevremenog opadanja lišća (defolijanti); 7) ubrzanom sušenju lišća i drugih nadzemnih delova (desikanti); 8) sprečavanju rasta biljaka (retardanti); 9) sprečavanju klijanja merkantilnih biljnih delova; 10) zaštiti proizvoda biljnog porekla tokom skladištenja; 11) poboljšanju delovanja pesticida.  

Početak stranice

Namena pesticida

 

Herbicidi - pesticidi namenjeni za suzbijanje korovskih biljaka

Fungicidi - pesticidi namenjeni za suzbijanje gljiva prouzrokovača biljnih bolesti.

Insekticidi - pesticidi namenjeni za suzbijanje štetnih insekata.

Akaricdi - pesticidi namenjeni suzbijanju štetnih grinja.

Arboricidi - pesticidi namenjeni za uništavanje drvenastih biljaka.

Limacidi (moluskocidi) - pesticidi namenjeni suzbijanju štetnih puževa.

Nematocidi - pesticidi namenjeni suzbijanju štetnih nematoda.

Rodenticidi - pesticidi namenjeni suzbijanju glodara.

Repelenti - sredstva za odbijanje štetočina

Desikanti - pesticidi namenjeni izazivanju uvenuća, odnosno sušenja gajenih biljaka.

Defolijanti - pesticidi namenjeni za izazivanje prevremenog opadanja lišća pre berbe, odnosno žetve.

Vraćanje na početak stranice

 

  NEKE FORMULACIJE  PESTICIDA

EC - koncentrat za emulziju

CE - koncentrovana emulzija

SC - koncentrovana suspenzija

SL - koncentrovani rastvor

AS - vodeni rastvor

OL - uljni rastvor

GR - granule

EW - emulzija ulje u vodi

EO - emulzija voda u ulju

ES - emulzija za tretiranje semena

SP - vodorastvorljivo prašivo

SG - vodorastvorljive granule

FS - koncentrovana susp. za tret. semena

LS - rastvor za tretiranje semena

SE - suspoemulzija

WP - kvašljivi prašak

MG - mikrogranule

PW - prašivo

DP - prašivo za zaprašivanje

DS - prašivo za zaprašivanje semena

WG - vododisperzibilne granule

WS vododisperzni prašak za vlažno tret. semena

 

 

Upozorenje kod primene hemijskih sredstava (pesticida) u cilju zaštite ljudi i životne sredine

 Zaštitna odeća i maska mogu biti neudobni po toplom vremenu, ali je neudobnost mala cena koja se plaća za čuvanje zdravlja.  

Početak stranice

 

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE (ZEMLJIŠTA, VODA, KORISNE FLORE I FAUNE)

U savremeno doba, u današnje vreme, postizanje visokih prinosa se ne može zamisliti bez upotrebe mineralnih đubriva i pesticida za suzbijanje bolesti, štetočina i korova.

Preterana upotreba mineralnih đubriva nepovoqno utiče na osobine zemljišta i sl. Zato preporučujemo veću upotrebu stajskog đubriva koje, ne samo što ima funkciju ishrane biljaka nego i popravku fizičko-hemijskih osobina zemljišta. Stajsko đubrivo poboljšava plodnost zemljišta, povećava sadržaj humusa i mikrobiološku aktivnost zemljišta, strukturu i vodno-vazdušni režim zemljišta.

Upotreba pesticida je nu`nost u procesu proizvodwe gajenih biljaka. Proizvodwa nekih gajenih biqaka se ne može zamisliti bez upotrebe pesticida. U prethodnim poglavqima smo ukazivali na pravilnu i racionalnu upotrebu pesticida u ciqu proizvodwe zdravstveno bezbedne maline, kupine i krompira. Ovde ćemo ukazati na na~in postupawa kod upotrebe pesticida radi za{tite `ivotne sredine.

        1. Nikada ne primenjujte pesticid ukoliko niste sigutni da to treba da radite. Zato treba konsultovati stru~waka.

        2. Obavezno, svaki put, pro~itajte upustvo i strogo ga se pridr`avajte.

        3. Nikada ne perite prskalicu na vodotoku (reci, potoki i sl.). Uvek se ponašajte tako kao da }ete piti vodu nizvodno od vas. Nije teško biti fin.

        4. Kada tretirate usev, posebno medonosne biqke, obavezno obavestite p~elare u va{em kraju.

        5. Ostaci pesticida i ambala`a ne mogu se uni{titi na na~in koji ugro`ava zdravqe qudi i ima {tetno dejstvo na `ivotnu sredinu. Oni se uni{tavaju, po pravilu, na mestima odre|enim za prikupqawe i uni{tavawe otpadnih materija iz naseqa. Uni{tavawe prazne ambala`e (kartonske kutije i folije) ne sme se vr{iti bacawem u vode (izvore, bunare, reke, jezera, bare i more), jame, kanale, kanalizacione mre`e, pored puteva, na deponije kao i na drugi na~in na koji mo`e do}i do zaga|ewa `ivotne sredine.

         Prikupqawe i uni{tavawe prazne ambala`e (kartonske kutije i folije) od strane krajweg korisnika mo`e se vr{iti spaqivawem u posebno iskopanoj jami na nepoqoprivrednom zemqi{tu.

 

Kako se trujemo, sebe, drugoga i koristan živi svet?

 

1. Kada primena sredstva nije adekvatna /šteta ekonomska i ekološka/.

2. Kada primena sredstva nije u vreme kada ima efekta /šteta ekonomska i ekološka/.

3. Kada ne poštujemo karencu i radnu karencu.

4. Kada primenjujemo sredstvo bez za{titnog odela, gumenih ili plastičnih rukavica.

5. Kada sredstva držimo nezaštićena od dece i drugih lica.

6. Pri kontaktu sredstva sa hranom.

7. Kada povećavamo dozu sredstva mimo propisane.

8. Kada prosipamo sredstvo u vodotokove.

9. Kada peremo prskalicu na reci i blizu bunara.

10. Kada ostavqamo ambalažu koju nismo zakopali.

11. Kada rastvaramo sredstvo u posudama (flašama) koje ćemo koristiti za hranu i piće.

12. Kada tretiramo biljke u vreme cvetanja, a ne obaveštavamo pčelare.

KLJUČ ZA BEZBEDNU I EFIKASNU UPOTREBU PESTICIDA

Da još jednom rezimiramo i istaknemo sve što je bitno da bismo bezbedno koristili sredstva za zaštitu bilja.

Pripreme potrebne koncentracije sredstava

Potrebna koncentracija

Zapremina prskalice, aparata ili posude za sredstvo

(u litrima)

1

2

3

5

6

8

10

15

20

50

100

200 300

 

grama (g), odnosno mililitara (ml) sredstva (preparata)

0,01%

0,1

0,2

0,3

0,5

0,6

0,8

1

1,5

2

5

10

20 30

0,02%

0,2

0,4

0,6

1

1,2

1,6

2

3

4

10

20

40 60

0,03%

0,3

0,6

0,9

1,5

1,8

2,4

3

4,5

6

15

30

60 90

0,04%

0,4

0,8

1,2

2

2,4

3,2

4

6

8

20

40

80 120

0,05%

0,5

1

1,5

2,5

3

4

5

7,5

10

25

50

100 150

0,06%

0,6

1,2

1,8

3

3,6

4,8

6

9

12

30

60

120 180

0,1%

1

2

3

5

6

8

10

15

20

50

100

200 300

0,12%

1,2

2,4

3,6

6

7,2

9,6

12

18

24

60

120

240 360

0,15%

1,5

3

4,5

7,5

9

12

15

22,5

30

75

150

300 450

0,2%

2

4

6

10

12

16

20

30

40

100

200

400 600

0,25%

2,5

5

7,5

12

15

20

25

38

50

125

250

500 750

0,3%

3

6

9

15

18

24

30

45

60

150

300

600 900

0,4%

4

8

12

20

24

32

40

60

80

200

400

800 1200

0,5%

5

10

15

25

30

40

50

75

100

250

500

1000 1500

0,6%

6

12

18

30

36

48

60

90

120

300

600

1200 1800

1%

10

20

30

50

60

80

100

150

200

500

1000

2000 3000

1 kg (kilogram) = 1000 g (grama)

1 l (litar) = 1000 ml (mililitara)

Primer 1. Ako u uputstvu piše da se sredstvo primenjuje u koncentraciji od 0,1%, a mi treba da istretiramo usev sa 10 litara vode. U tom slučaju treba da u prskalicu sa 10 litara vode sipamo 10 mililitara (ml) ili grama (g) sredstva.

Primer 2. Ako u uputstvu piše da se sredstvo primenjuje u koncentraciji od 0,25%, a mi treba da istretiramo usev sa 50 litara vode. U tom slučaju treba da u prskalicu sa 50 litara vode sipamo 125 mililitara (ml) ili grama (g) sredstva.  

Neki pojmovi koji se koriste u zaštiti biljaka

Doza - količina preparata ili aktivne materije u kilogramima ili litrima po jedinici površine.

Koncentracija - količina preparata u %.

Karenca - vremenski period koji mora da protekne od poslednje primene pesticida do berbe (žetve). Drugim rečima, poslednji rok primene pesticida pre berbe odnosno žetve.

Radna karenca - vreme u kome nije dozvoljen rad i pristup ljudi u polju i zaštićenom prostoru nakon primene pesticida.

Akutna toksičnost - toksičnost pesticida prouzrokovana jednokratnim unošenjem u organizam (oralna, dermalna, inhalaciona)

Srednja smrtna (letalna) doza (LD50) - je kvantitativni pokazatelj akutne toksičnosti nekog pesticida. Predstavlja količinu supstance u mg/kg telesne /oralna i dermalna/ mase ispitivanih organizama koja prouzrokuje smrt 50% jedinki (LD50 - srednj letalna koncentracija se izražava u mg/l vazduha koji se udiše /inhalaciona/).

Maksimalno dozvoljena količina (MDK) pesticida - maksimalno dozvoljena količina pesticida i njihovih ostataka u poljoprivrednim proizvodima u vreme berbe i žetve, izražava se u mg/kg proizvoda.

Početak stranice